විද්‍යාවේ එක ක්ෂේත්‍රයකින් තවත් එකක ගැටළුවක් විසදීමට අපුරු දායකත්වයක් දුන් තැනක් අහම්බෙන් හමු උනා පොතක් කියවද්දී. පෘථිවි වායුගෝලයේ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිශතය මෑත කාලයේ කාර්මික විප්ලවයත් එක්කම ඉහල යන්න පටන්ගත්ත බවත්, ඒක ගෝලීය උණුසුම වැඩි වීමට බලපාල තියන බවත් අපි දන්න දේවල්නෙ. එතකොට මේ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිශතයේ වැඩි වීම මැන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේContinue Reading