මෙම සතියේ, නෝර්වේ සහ ස්වීඩනය පදනම් කරගත් විශේෂ කමිටු මඟින් භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, කායික විද්‍යාව හෝ වෛද්‍ය විද්‍යාව, සාහිත්‍යය සහ සාමය සහ ආර්ථික විද්‍යාව යන ක්ෂේත්‍රයන්හි 2021 වසර සඳහා වූ නොබෙල් ත්‍යාගලාභීන් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබූවා.