වලයාකාර සූර්යග්‍රහණය

මේ වසරේ යෙදෙන අවසාන සූර්යග්‍රහණය මේ දෙසැම්බර් මස 26 වනදාට සිදුවීමට නියමිතයි. සවුදි අරාබියේ සිට දකුණු ඉන්දියාව හරහා ඉන්දුනීසියාව දක්වා ශ්‍රී ලංකාවද ඇතුළුව රටවල් කිහිපයකට මෙම සූර්යග්‍රහණය වලයාකාර සූර්යග්‍රහණයක් ලෙස දැකගැනීමේ වාසනාව හිමිවෙනවා. නමුත් ලංකාවේ ත්‍රිකුණාමලය හා ඊට උතුරින් ඇති ප්‍රදේශ වලට පමණයි මෙම සූර්යග්‍රහණය වලයාකාර සූර්යග්‍රහණයක් ලෙස නිරීක්ෂණය කළ හැකි වන්නේ. ලංකාවේ දකුණු දිග ප්‍රදේශ වලට මෙය අර්ධ සූර්යග්‍රහණයක් ලෙස දිස්වනු ඇති.