පාරග්‍රහයින්

ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ තාරකා විද්‍යා අංශය මගින් සිදු කළ පර්යේෂණයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥ පිරිසක් විසින් පළමුවරට අප සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට පිටතින් නව ග්‍රහ මණ්ඩලයක් සොයා ගෙන ඇත. මෙම සොයාගැනීම පිළිබඳව පසුගියදා මොරටුව ආතර් සී ක්ලාක් මධ්‍යස්ථානයේ පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකදී අනාවරණය කෙරිනි. ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ ප්‍රධාන පර්යේෂණ විද්‍යාඥRead More →