අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණය හා අහස් නිරීක්ෂණ කදවුරක් පොළොන්නරුවේදී

Night camp

නවීන තාක්ෂණ පිළබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සම්පත් දායකත්වයෙන් අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණ හා අහස් නිරීක්ෂණ කදවුරක් පොළොන්නරුව බැදිවැව මහා විද්‍යාලයේදී පසුගිය දා පැවැත්විණි.

අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණය, තාරකා විද්‍යාව, චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය පිළිබද දේශන මාලාවකින් සහ නවීන දුරේක්ෂ ආධාරයෙන් සිදුකළ අහස් පරීක්ෂණ කදවුරකින් යුක්ත වූ මෙම වැඩසටහන සදහා පොළොන්නරුව අධ්‍යාපන කලාපයේ විද්‍යා ගුරු භවතුන් සහ බැදිවැව මහා විද්‍යාලයේ සිසු දරු දැරියන් ද සහභාගී වූ අතර දුරේක්ෂ ආධාරයෙන් සිදුකළ අහස් නිරීක්ෂණ කදවුරෙහි අවස්ථාවක් මෙහි දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.